WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA nr 107 "ELGO" Gostynin - ZAWIADOMIENIE

KOŁO NR 107 "ELGO" w Gostyninie

 

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 16.02.2018 r. o gdz. 16.15 (w pierwszym terminie), o godz. 16.30 (w drugim terminie) odbędzie się w SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA W GOSTYNINIE

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

Następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok  2018 .
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2018.
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnieni następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.  
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2018 r. 
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12.  Wolne wnioski.
 13.  Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ZARZĄD KOŁA